Nội dung khóa học

Giới thiệu về Chuyên mục Quản trị Tài chính - Kế toán
 Giới thiệu chung (02:14)
Chủ đề 1: Tổng quan về kế toán tài chính
 Tổng quan về Kế toán Tài chính (09:28)
Chủ đề 2: Phân loại kế toán
 Phân loại Kế toán (11:27)
Chủ đề 3: Các loại báo cáo tài chính
 Các loại báo cáo tài chính (08:40)
Chủ đề 4: Bảng cân đối kế toán
 Bảng cân đối kế toán (06:38)
Chủ đề 5: Báo cáo kết quả hoạt động
 Báo cáo kết quả hoạt động (06:38)
Chủ đề 6: Báo cáo lưu chuyển tiền tệ
 Báo cáo lưu chuyển tiền tệ (13:45)
Chủ đề 7: Thuyết Minh Báo cáo tài chính
 Thuyết minh báo cáo tài chính (04:19)
Chủ đề 8: Hệ thống tài khoản kế toán
 Hệ thống tài khoản kế toán (09:54)
Chủ đề 9: Phân tích báo cáo tài chính
 Phân tích báo cáo tài chính (21:20)
Tham dự hội thảo trực tiếp với Giảng viên - liên hệ qua hotline 0972 240 056

Đăng ký khóa học

Thanh toán một lần

1,500,000 đ Đăng ký