Giới thiệu khóa học

Trang bị cho học viên những kiến thức cốt lõi, từ cơ bản đến nâng cao về kỹ năng đàm phán. Giúp cho học viên hiểu hơn về đàm phán, các nguyên tắc và tiến trình của một cuộc đàm phán qua đó học viên có khả năng tiến hành những cuộc đàm phán một cách hiệu quả.

Nội dung khóa học

Bài 1: Khái niệm về đàm phán
 Video 1: Khái niệm về đàm phán (03:03)
Bài 2: Các nguyên tắc đàm phán
 Video 2: Các nguyên tắc đàm phán (03:59)
Bài 3: Các nhân tố ảnh hưởng đến đàm phán
 Video 3: Các nhân tố ảnh hưởng đến đàm phán (06:29)
Bài 4: Các hình thức đàm phán trong kinh doanh
 Video 4: Các hình thức đàm phán trong kinh doanh (05:30)
Bài 5: Quy trình của một cuộc đàm phán/Giai đoạn chuẩn bị
 Video 5: Quy trình của một cuộc đàm phán/Giai đoạn chuẩn bị (05:43)
Bài 6: Giai đoạn tiến hành đàm phán
 Video 6: Giai đoạn tiến hành đàm phán (04:59)
Bài 7: Giai đoạn kết thúc đàm phán
 Video 7: Giai đoạn kết thúc đàm phán (02:36)
Bài 8: Thực hiện thỏa thuận
 Video 8: Thực hiện thỏa thuận (01:27)
Bài 9: Một số lưu ý khi tiến hành đàm phán
 Video 9: Một số lưu ý khi tiến hành đàm phán (01:20)

Đăng ký khóa học

Thanh toán một lần

399,000 đ Đăng ký