Giới thiệu khóa học

Trang bị cho học viên những kiến thức, thông tin cơ bản giúp nhận diện vấn đề; cung cấp các công cụ, kỹ năng cơ bản để giải quyết vấn đề và ra quyết định; qua đó giúp hình thành và phát triển khả năng Giải quyết vấn đề và ra quyết định cho học viên.

Nội dung khóa học

Bài 1: Tổng quan về vấn đề - giải quyết vấn đề
 Video 1: Tổng quan về vấn đề - giải quyết vấn đề (05:55)
Bài 2: Công cụ và kỹ thuật để giải quyết vấn đề
 Video 2: Công cụ và kỹ thuật để giải quyết vấn đề (08:16)
Bài 3: Quy trình giải quyết vấn đề
 Video 3: Quy trình giải quyết vấn đề (07:55)
Bài 4: Ra quyết định và các loại quyết định
 Video 4: Ra quyết định và các loại quyết định (06:48)
Bài 5: Các sai lầm thường gặp khi ra quyết định
 Video 5: Các sai lầm thường gặp khi ra quyết định (05:42)
Bài 6: Các phong cách ra quyết định
 Video 6: Các phong cách ra quyết định (05:43)

Đăng ký khóa học

Thanh toán một lần

399,000 đ Đăng ký