Giới thiệu khóa học

Cung cấp những thông tin cơ bản, cốt lõi về kỹ năng huấn luyện nhân viên và phát triển nhóm cho học viên. Giúp học viên hiểu được tầm quan trọng của việc huấn luyện nhân viên. Xác định rõ vai trò của quản lý trong việc huấn luyện và phát triển nhân viên. Biết các mô hình huấn luyện nhân viên điển hình. Đồng thời nhận thức được tầm quan trọng của hoạt động nhóm, hình thành khả năng giải quyết mâu thuẫn trong nhóm.

Nội dung khóa học

Bài 1: Khái niệm cơ bản về huấn luyện nhân viên, phân biệt huấn luyện và đào tạo
 Bài 1: Khái niệm cơ bản về huấn luyện nhân viên, phân biệt huấn luyện và đào tạo (05:08)
Bài 2: Vai trò của huấn luyện nhân viên trong cơ quan, đơn vị, tổ chức
 Bài 2: Vai trò của huấn luyện nhân viên trong cơ quan, đơn vị, tổ chức (03:08)
Bài 3: Vai trò của nhà quản lý trong Huấn luyện nhân viên
 Bài 3: Vai trò của nhà quản lý trong Huấn luyện nhân viên (02:13)
Bài 4: Thời điểm huấn luyện nhân viên
 Bài 4: Thời điểm huấn luyện nhân viên (02:30)
Bài 5: Các mô hình huấn luyện nhân viên
  Bài 5: Các mô hình huấn luyện nhân viên (13:15)
Bài 6: Phát triển đội nhóm
 Bài 6: Phát triển đội nhóm (04:16)
Bài 7: Nguyên nhân mâu thuẫn trong nhóm
  Bài 7: Nguyên nhân mâu thuẫn trong nhóm (07:51)
Bài 8: Các nguyên tắc xử lý mâu thuẫn
  Bài 8: Các nguyên tắc xử lý mâu thuẫn (02:57)
Bài 9: Các giải pháp xử lý mâu thuẫn
  Bài 9: Các giải pháp xử lý mâu thuẫn (03:24)
Bài 10: Các bước giải quyết mâu thuẫn theo phương pháp IBR
 Bài 10: Các bước giải quyết mâu thuẫn theo phương pháp IBR (07:35)

Đăng ký khóa học

Thanh toán một lần

299,000 đ Đăng ký