Giới thiệu khóa học

Cung cấp cho học viên những kiến thức căn bản, những kỹ năng để quản trị cảm xúc, biến cảm xúc tiêu cực tiêu cực trở thành năng lượng tích cực.

Nội dung khóa học

Bài 1: Giới thiệu về cảm xúc
 Video 1: Giới thiệu về cảm xúc (03:16)
Bài 2: Quá trình hình thành và các yếu tố cấu thành nên cảm xúc
 Video 2: Quá trình hình thành và các yếu tố cấu thành cảm xúc (05:39)
Bài 3: Các loại cảm xúc cơ bản
 Video 3: Các loại cảm xúc cơ bản (05:12)
Bài 4: Các ảnh hưởng của cảm xúc đến con người
 Video 4: Các ảnh hưởng của cảm xúc đến con người (04:37)
Bài 5: Nâng cao trí tuệ cảm xúc
 Video 5: Nâng cao trí tuệ cảm xúc (06:02)
Bài 6 : Kỹ năng làm chủ cảm xúc
 Video 6: Kỹ năng làm chủ cảm xúc (03:26)
Bài 7 : Các hành động cụ thể để kiểm soát cảm xúc
 Video 7: Các hành động cụ thể để kiểm soát cảm xúc (01:34)

Đăng ký khóa học

Thanh toán một lần

499,000 đ Đăng ký