Giới thiệu khóa học

Giới thiệu về vai trò, lợi ích của việc quản trị thành tích. Trang bị cho học viên những kiến thức và phương pháp để quản trị thành tích hiệu quả.

Nội dung khóa học

Bài 1: Hệ thống Quản trị thành tích
  Bài 1: Hệ thống Quản trị thành tích (41:47)
Bài 2 : Quy trình quản trị thành tích
  Bài 2 : Quy trình quản trị thành tích (02:32)
Bài 3: Thiết lập hệ thống mục tiêu, kỳ vọng công việc/ KPI
  Bài 3: Thiết lập hệ thống mục tiêu, kỳ vọng công việc/ KPI (11:12)
Bài 4: Theo dõi, giám sát và phản hồi liên tục
 Bài 4: Theo dõi, giám sát và phản hồi liên tục (22:21)
Bài 5: Đánh giá kết quả công việc
  Bài 5: Đánh giá kết quả công việc (06:52)
Bài 6: Phương pháp đánh giá thành tích
  Bài 6: Phương pháp đánh giá thành tích (05:00)

Đăng ký khóa học

Thanh toán một lần

399,000 đ Đăng ký