Giới thiệu khóa học

Cung cấp những thông tin cơ bản, cốt lõi về kỹ năng tư duy sáng tạo cho học viên. Hướng dẫn, giúp học viên nhận biết, hình thành, phát triển khả năng tư duy sáng tạo của mình.

Nội dung khóa học

Bài 1: Khái quát chung về Kỹ năng Tư duy sáng tạo
 Video 1: Khái quát chung về KN tư duy sáng tạo (01:32)
Bài 2: Hệ thống các kỹ năng của Bộ lao động Hoa kỳ
 Video 2: Hệ thống các kỹ năng của Bộ Lao động Hoa Kỳ (01:05)
Bài 3: Sự cần thiết của kỹ năng
 Video 3: Sự cần thiết của kỹ năng (01:49)
Bài 4: Vai trò của IQ và EQ trong quá trình thiết lập kỹ năng sống
 Video 4: Vai trò của IQ và EQ (02:25)
Bài 5: Tư duy sáng tạo
 Video 5: Tư duy sáng tạo (02:58)
Bài 6: Nguồn gốc sáng tạo
 Video 6: Nguồn gốc sáng tạo (01:10)
Bài 7: Đặc điểm của một người sáng tạo
 Video 7: Đặc điểm của một người sáng tạo (02:10)
Bài 8: Thang tư duy Bloom
  Bài 8: Thang tư duy Bloom (02:15)
Bài 9: Các cấp độ tư duy sáng tạo
 Bài 9: Các cấp độ tư duy sáng tạo (01:30)
Bài 10: Các rào cản của tư duy sáng tạo – nguyên nhân cản trở tư duy sáng tạo
 Video 10: Các rào cản của tư duy sáng tạo (04:46)
Bài 11: Nuôi dưỡng tính sáng tạo
 Video 11: Nuôi dưỡng tính sáng tạo (03:49)
Bài 12: Các mô hình tư duy sáng tạo
 Video 12: Các mô hình tư duy sáng tạo (07:46)

Đăng ký khóa học

Thanh toán một lần

499,000 đ Đăng ký