Nội dung khóa học

Chủ đề 1: Chiến lược, tầm nhìn, sứ mệnh và mục tiêu chiến lược
 Tầm nhìn, sứ mệnh, & mục tiêu chiến lược (11:26)
Chủ đề 2: Chiến lược cấp công ty
 Chiến lược cấp công ty/tập đoàn (05:18)
Chủ đề 3: Chiến lược kinh doanh, chiến lược chức năng và vận hành
 Chiến lược kinh doanh/chức năng/vận hành (05:09)
Chủ để 4: Hoạch định chiến lược
 Hoạch định chiến lược (11:31)
Chủ đề 5: Xây dựng và lựa chọn chiến lược
 Xây dựng & lựa chọn chiến lược (06:11)
Chủ đề 6: Thực thi chiến lược
 Thực thi (06:58)
Tham dự hội thảo trực tiếp với Giảng viên - liên hệ qua hotline 0972 240 056

Đăng ký khóa học

Thanh toán một lần

1,500,000 đ Đăng ký