Nội dung khóa học

Chủ đề 1: Khái niệm về rủi ro và khung quản trị rủi ro
 Khái niệm RR và khung QTRR (24:17)
Chủ đề 2: Nhận diện rủi ro
 Nhận diện RR (10:51)
Chủ đề 3: Đánh giá rủi ro
 Đánh giá RR (06:27)
Chủ đề 4: Xử lý và kiểm soát rủi ro
 Xử lý & Kiểm soát RR (06:16)
Chủ đề 5: Giám sát và báo cáo rủi ro
 Giám sát và báo cáo rủi ro (13:47)
Tham dự hội thảo trực tiếp với Giảng viên - liên hệ qua hotline 0972 240 056

Đăng ký khóa học

Thanh toán một lần

1,500,000 đ Đăng ký