Hình ảnh hoạt động của học viên

Sau đây là một số hình ảnh hoạt động rèn luyện, học tập của các bạn sinh viên Trường Đại Học Nguyễn Trãi.

Ảnh 1

Mô tả

Ảnh 2

Mô tả

Ảnh 3

Mô tả

Ảnh 4

Mô tả

Kỹ năng giao tiếp và xây dựng mối quan hệ

LỊCH HỘI THẢO VÀ THI VẤN ĐÁP NĂM 2021

Mô tả
ĐĂNG KÝ NGAY

Tiêu đề

Mô tả

ĐÀO TẠO NGHỀ KIỂM TOÁN NỘI BỘ