Hình ảnh hoạt động của sinh viên

Sau đây là một số hình ảnh hoạt động rèn luyện, học tập của các bạn sinh viên Trường Đại Học Nguyễn Trãi. 

Ảnh 1

Mô tả

Ảnh 2

Mô tả

Ảnh 3

Mô tả

Ảnh 4

Mô tả

Ảnh 5

Mô tả

Ảnh 6

Mô tả

Ảnh 7

Mô tả

Ảnh 8

Mô tả

Kỹ năng giao tiếp và xây dựng mối quan hệ